Sociální služby

Společnost Mana, o.p.s. poskytuje sociální služby osobám se závažným duševním onemocněním, kteří mají psychiatrickou diagnózu z okruhu psychóz (převážně schizofrenie) a afektivních poruch (bipolárně afektivní porucha).

Podmínkou využívání služeb je aktivní vztah k léčbě, tzn. spolupráce s ambulantním psychiatrickým lékařem a dodržování naordinované medikace. V případě, že je klient v akutní fázi nemoci a nedokáže sám vyhledat pomoc, zajišťujeme zprostředkování či předání do lékařské péče za asistence sociálního pracovníka, psychologa, zdravotní sestry či peer konzultanta.

V současné době poskytujeme dva druhy sociálních služeb. V ambulantní formě poskytujeme Sociální rehabilitaci (Centrum psychosociální rehabilitace, dříve Psychosociální centrum) a v terénní a ambulantní formě Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením (Psychosociální terénní služby). Sociální pracovníci a terapeut využívají principy komunitní sociální práce, kdy hlavní důraz je kladen na skupinové aktivity, mezilidské vztahy, podporu rodinného zázemí klientů služeb a zejména na dobrovolnost a respektující přístup. Klienti služeb jsou podporování v samostatnosti a spolurozhodování o svém životě. Při individuálním přístupu podporu koordinujeme s rodinou a ošetřujícím lékařem, navazujme na silné stránky klienta a na jeho vlastní zdroje.

Významnou roli v přístupu k klientovi služeb hraje svépomoc, kdy skupina poskytuje autentickou zpětnou vazbu při zhoršení zdravotního stavu. Spolupráce se sociálním pracovníkem pak umožní včasnou intervenci s ohledem na potřeby samotného klienta.

V roce 2016 jsme obohatili náš multidisciplinární tým i o pozici PEER KONZULTANTA. Peer konzultant je člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, který prošel vzděláváním, supervizí a odbornou stáží. Jeho pozice v týmu je jedinečná vzhledem k jeho pohledu na duševní onemocnění. Peer konzultant lépe rozumí a dokáže i lépe neformálně komunikovat s klienty terénních služeb. Při práci s klientem sdílí peer konzultant svou zkušenost se zotavováním; využitím vlastního příběhu či osobních příběhů jiných zotavujících se lidí, dodává klientovi naději, motivaci a podporu, snaží se spolu s klientem hledat a zdůrazňovat klientovy silné stránky, podporuje ho v nezávislosti a v samostatném rozhodování, podněcuje ho v přijetí vlastní zodpovědnosti na cestě k zotavení. Při práci s rodinnými příslušníky, popř. se širším sociálním okolím motivuje ke spolupráci, vysvětluje zkušenosti s nemocí z pohledu nemocného, podporuje komunikaci o nemoci, posiluje naději a víru, že zlepšení je možné. Zařadit tuto pozici do pracovního týmu nám pomohl projekt Centra pro rozvoj duševního zdraví, kterého jsme partneři a zároveň tuto pozici podpořilo Statutární město Olomouc.


CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE

§70 SOCIÁLNÍ REHABILITACE (AMBULANTNÍ FORMA)

Náplní služby je poskytování činností sociální rehabilitace lidem se závažným duševním onemocněním. Dlouhodobým cílem je dosažení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. O to usilujeme rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem. Snažíme se v maximální možné míře využívat zachované schopnosti, potenciál a kompetence našich klientů.

Služby sociální rehabilitace jsou poskytovány ambulantní formou a jsou bezplatné. Cílovou skupinou služby jsou lidé se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie a afektivních poruch. Klienti služby musí být v odborné lékařské péči, podmínkou využívání služby je stabilizovaný zdravotní stav, remise. Službu mohou kontaktovat i rodinní příslušníci a další blízké osoby.

Služby centra psychosociální rehabilitace jsou realizovány od 1. 4. 2016 z Individuálního projektu (IPOK) „Sociální služby prevence v Olomouckém kraji“, reg. č.:CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, financovaného dotací z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, poskytnutou v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

AKTIVITY CENTRA JSOU ZAMĚŘENY ZEJMÉNA NA TYTO OBLASTI:

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Nabídka výchovných, vzdělávací a aktivizační činností pro uživatele služby a jejich blízké
 • Upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost

KONTAKT:

Dolní náměstí 51

779 00 Olomouc

(II.patro budovy)

Tel: 774 403 431, 608 025 699

email: jurasova@manaol.cz, nedelnikova@manaol.cz, rihova@manaol.cz

vedoucí služby: Mgr. Kristýna Jurášová

kontaktní osoba: Mgr. Martina Nedělníková, Mgr. Dagmar Říhová

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí 9:00 – 15:00 / pouze pro objednané

Úterý 9:00 – 15:00

Středa 13:00 – 15:00

Čtvrtek 9:00 – 15:00

Pátek 9:00 – 15:00 / pouze pro objednané


PSYCHOSOCIÁLNÍ TERÉNNÍ SLUŽBY

§66 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nabízejí podporu lidem se závažným duševním onemocněním při zvládání běžného života s nemocí. Soubor poskytovaných terénních služeb vede k sociálnímu začlenění nebo působí jako prevence sociálního vyloučení. Služby jsou poskytovány převážně terénní formou v přirozeném prostředí klientů a jsou bezplatné.

Hlavním cílem služby je zlepšení kvality života lidí se závažným duševním onemocněním po stránce psychické, zdravotní i sociální. Pro dosažení cíle spolupracujeme s klienty v jejich přirozeném prostředí a za využívání jejich přirozených zdrojů. Cílovou skupinou služby jsou lidé se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie a afektivní porucha. Klienti služby musí být v odborné lékařské péči a musí být v remisi (stabilizovaném zdravotním stavu). Službu mohou kontaktovat i rodinní příslušníci a osoby blízké.

PSYCHOSOCIÁLNÍ TERÉNNÍ SLUŽBY JSOU ZALOŽENY NA TĚCHTO PŘIJATÝCH PRINCIPECH:

 • Metoda intenzivního case managementu (případové vedení za účelem zlepšení životní situace uživatele)
 • Veřejná přístupnost ke službě
 • Kontakt v přirozeném prostředí klienta
 • Využívání přirozených zdrojů v klientově okolí
 • Model Public Health (Ochrana veřejného zdraví – snížení dopadu sociálně nežádoucích jevů, souvisejících se špatným zdravotním stavem uživatelů)
 • Stabilizace zdravotního stavu uživatelů služeb
 • Individuální přístup k uživateli služeb
 • Respektování volby a svobodné vůle uživatele služby

KONTAKT:

Dolní náměstí 51

779 00 Olomouc

(III.patro budovy)

Tel: 773 877 487, 608 025 699

vedoucí služby: Mgr. Kristýna Jurášová, jurasova@manaol.cz

kontaktní osoba: Olga Svrčková, DiS.,  olga.svrckova@manaol.cz, Mgr. Vladimír Zdražil, zdrazil@manaol.cz

Mgr. Martina Gajdošíková – psycholog, gajdosikova@manaol.cz, tel: 776846747.

Konzultace objednávejte telefonicky každý všední den od 8:30 – 16.00

Skupina pro rodiče a blízké osob s chronickým duševním onemocněním.


CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ OLOMOUC

§70 SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Zřízení Center duševního zdraví vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém společně zdravotničtí a sociální pracovníci podporují člověka v jeho přirozeném prostředí.

Naší cílovou skupinou jsou lidé s vážným duševním onemocněním (schizofrenie, afektivní poruchy, obsedantně-kompulzivní poruchy, specifické poruchy osobnosti), osoby s potřebou včasné intervence a lidé v krizových situacích (akutní psychické obtíže nevyžadující hospitalizaci, akutní stavy nebo dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění s výjimkou akutních intoxikací), krátkodobá intervence a předání klientů do další péče. 

Služby jsou poskytovány v prostorách CDZ a v přirozeném prostředí klienta.

CÍLE CDZ:

 • podpora klienta na cestě k zotavení,
 • prevence hospitalizací či jejich zkracování,
 • včasná diagnostika onemocnění a rychlé započetí léčby,
 • nápomoc k znovuzapojení osob po dlouhodobé hospitalizaci do běžné komunity.

Sociální část služby řeší zvládání každodenního života, finanční situaci klienta, poskytuje podporu v kontaktu s úřady apod.

SLOŽENÍ MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU CDZ:

Vedoucí psychiatr   

 

 

MUDr. Radim Kubínek

E-mail: kubinek@cdzolomouc.cz

Tel. 601 116 769

Psycholog

 

 

Mgr. Monika Krejčí

E-mail: krejci@cdzolomouc.cz

Tel. 702 154 922

   

Vedoucí sociální pracovník

 

 

Bc. Barbora Dařílková, DiS.

E-mail: darilkova@cdzolomouc.cz

Tel. 771 156 132

Sociální pracovník

 

 

Mgr. Tomáš Lakota

E-mail: lakota@cdzolomouc.cz

Tel. 771 156 524

Sociální pracovník

 

 

Bc. Aneta Novotná Raichlová

E-mail: raichlova@cdzolomouc.cz

Tel. 771 156 547

pracovník v sociálních službách

 

 

Mgr. Filip Lucinkiewicz 

E-mail: lucinkiewicz@cdzolomouc.cz

Tel. 771 156 059

Pracovník v sociálních službách (peer)   

 

Bohdana Nakládalová

Tel. 774 936 854

Vedoucí sestra 

 

 

Simona Kárová

E-mail: karova@cdzolomouc.cz 

Tel. 722 972 501

Sestra pro péči v psychiatrii

 

 

Bc. Jitka Zatloukalová

E-mail: zatloukalova@cdzolomouc.cz

Tel. 702 155 206

Všeobecná sestra

 

 

Mgr. Iveta Nováková

E-mail: rafajova@cdzolomouc.cz

Tel. 702 155 452

Všeobecná sestra

   

 

Martina Rafajová

E-mail: novakova@cdzolomouc.cz

Tel. 702 154 222

IPS pracovník                                                

Ing. Katarína Dubovcová

E-mail: dubovcova@cdzolomouc.cz

Tel. 771 156 343

KONTAKT:   

Info CDZ: 607 252 881

Čadova 1, Olomouc – Chválkovice, 779 00

Provozní hodiny CDZ:

Pondělí

7:00 – 11:00

11:30 – 16:00 

Úterý

7:00 – 11:00

11:30 – 15:30 

Středa

7:00 – 11:00

11:30 – 15:30 

Čtvrtek

7:00 – 11:00

11:30 – 16:00

Pátek

7:00 – 11:00

11:30 – 14:30

Provozní hodiny vedoucího lékaře CDZ:

Pondělí

7:00 – 11:00 

11:30 – 16:00 

Úterý

Středa

Čtvrtek

11:30 – 16:00 

Pátek

7:00 – 11:00 

11:30 – 14:30 

 

 

Společnost Mana, o.p.s.

tř. Svornosti 542/20
Olomouc 779 00
IČ: 26660571

+420 608 025 699
jurasova@manaol.cz

© Všechna práva vyhrazena | administrace | Sociální služby Společnosti Mana o.p.s. jsou financovány z těchto zdrojů:
Olkr
Olomouc
Esf2
Mspv