Terénní psychosociální tým

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ11/MGS/010

Metodika Terénního psychosociálního týmu

STRUČNÝ POPIS SUB-PROJEKTU

Sub-projekt "Terénní psychosociální tým", podpořený grantem z Norska je zaměřen na poskytování terénní psychosociální péče v Olomouckém kraji. Součástí projektu a jeho aktivit je vytvoření terénního týmu (psychiatrická sestra, sociální pracovník), vzdělávání pro pracovníky tohoto týmu, práce s duševně nemocnými pacienty terénní a ambulantní formou, organizace svépomocných skupin pro rodinné příslušníky, poskytování sociálního a právního poradenství. Hlavním cílem sub-projektu je zlepšit komunitní péči o duševně nemocné pacienty v Olomouckém kraji a zkvalitnit život těchto pacientů poskytnutím podpory a odborné péče v domácím prostředí. K výstupům projektu budou mimo jiné patřit: program terénní psychosociální péče, metodika psychosociálního týmu pro práci s duševně nemocnými pacienty, absolvování vzdělávacích kurzů pracovníky Společnosti Mana, o.p.s.

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI SUB-PROJEKTU

V současné době se péči o závažně duševně nemocné terénní formou nevěnuje v regionu Olomoucko žádné zdravotní zařízení.

Terénní sociální služby pro tuto cílovou skupinu poskytuje naše Společnost formou intenzivního case managementu s motivovanými uživateli našich ambulantních služeb. Druhou terénní službou je podporované bydlení, realizované oblastní Charitou. V tomto případě se však jedná o podporu klientů Charity v bytech se zvýhodněným režimem, které má ve správě přímo Charita. Mimo statutární město Olomouc nefunguje žádná jiná forma terénní služby pro závažně duševně nemocné, ať již zdravotního či sociálního charakteru. Stejně tak žádný ambulantní lékař v našem regionu nenabízí služby terénní psychiatrické sestry. Proto reagujeme na poptávku, která vychází nejen z potřeb psychiatrických uživatelů sociálních služeb, ale také od Psychiatrické léčebny Šternberk a Psychiatrické kliniky při Fakultní nemocnici Olomouc.

Lůžková zdravotnická zařízení přijímají pacienty s psychotickým onemocněním ve floridním stádiu nemoci. V drtivé většině případů se jedná o pacienty, kteří nedodrželi předepsanou medikaci a jejichž zdravotní stav se zhoršil natolik, že jejich jednání je ohrožující jim samotným či jejich okolí. V průběhu hospitalizace dochází znovu k zamedikování pacienta. Je-li zdravotní stav uspokojivý, pacient je předán do ambulantní péče a za dodržování naordinované léčby je zodpovědný sám. Podle dostupných statistik v prvních 7-10 dnech po ukončení hospitalizace vysazuje předepsané léky až 25% pacientů. Do jednoho roku se jedná až o 75% pacientů. Dochází tak k recidivě a pacient se vrací v téměř pravidelných cyklech zpět do lůžkového zařízení. Při společných setkáních s představiteli odborné veřejnosti v Olomouci vyplynula potřeba předávání pacientů při ukončení hospitalizace do péče terénní psychiatrické sestry. Proto k vytvoření tohoto pracovního místa přistupujeme. Považujeme tento krok za opodstatněný i díky našim zkušenostem s terénní sociální prací a možnosti propojení zdravotnického a sociálně poradenského elementu.

CELKOVÝ POPIS SUB-PROJEKTU

Cílem sub-projektu je vytvoření funkčního mezioborového terénního týmu, který dokáže pružně reagovat na bio-psycho-socio-spirituální potřeby pacientů v ambulantní psychiatrické péči.

Projekt sestává z těchto aktivit:

1. Sestavení pracovního týmu, výběrové řízení na pozici terénní psychiatrické sestry.

Výběrové řízení bude realizováno v dubnu 2015, počítáme s úvazkem 1,0 na pozici psychiatrické sestry, která bude v terénním týmu doplněna zkušeným sociálním pracovníkem.

2. Vypracování metodiky pro práci terénního psychosociálního týmu

Součástí aktivity bude vytvoření metodiky pro práci terénního psychosociálního týmu, metodika bude veřejně přístupná na webových stránkách Společnosti Mana, o.p.s. Zároveň bude průběžně vytvářen manuál dobré praxe (souhrn příkladů práce s pacienty v terénu a řešení krizových situací)

3. Péče terénního psychosociálního týmu o pacienty v ambulantní léčbě

Vytvoření zkušeného týmu, který dokáže reagovat na potřeby klientů v terénu. Aktivita je hlavní náplní projektu, průběh (četnost výjezdů, práce sestry v Centru, využití sociálního pracovníka v terénu, krizové situace a jejich průběh, dohled nad medikací pacientů apod.) bude sledován a zaznamenán do metodiky práce psychosociálního týmu, dále bude sledován počet výkonů. Součástí nabídky projektu bude i možnost právní porady pro klienty.

4. Organizace svépomocných skupin pro rodinné příslušníky osob se závažným duševním onemocněním.

Jednou za dva měsíce se bude konat moderovaná svépomocná skupina za přítomnost psychiatrické sestry a sociálního pracovníka. Cílem aktivity je informovat, provádět osvětu a destigmatizovat duševní onemocnění jako takové, dále i individuálně probrat jednotlivé případy klientů a poskytnout odborné poradenství.

5. Vzdělávání pracovního týmu

V rámci projektu budou proškoleny 3 osoby v akreditovaných kurzech Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví (případně kurz na klíč Psychiatrie v sociálních službách), a to nejméně v rozsahu 16 hodin na osobu.

V rámci projektu očekáváme dosažení těchto výsledků:

1. Zlepšení péče o duševně nemocné pacienty v Olomouckém kraji (Snížení počtu recidiv a nutných pobytů v nemocničním zařízení pro nakontaktované pacienty)

2. Zvýšení kvalifikace pracovníků Společnosti Mana, o.p.s. vykonávajících práci s duševně nemocnými klienty

3. Zvýšení informovanosti široké veřejnosti o problematice duševního onemocnění (setkání s rodinnými příslušníky klientů, reklamní akce v rámci Olomouce)

Projekt svým zaměřením navazuje na potřeby Reformy psychiatrické péče, opírá se o reálné potřeby vyjádřené psychiatrickými zařízeními na Olomoucku a během své realizace by měl zásadním způsobem zlepšit kvalitu péče o pacienty propuštěné do domácí péče. Díky snížení počtu recidiv tedy v konečném důsledku ministerstvo zdravotnictví ušetří na nákladech za pobyt pacientů v nemocničním zařízení a kvalita života těchto pacientů se zvýší díky jejich možnosti zvládnout svoji nemoc v domácím prostředí.

Zvýšením kvality života duševně nemocných občanů přispěje projekt ke snížení sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU.

Plakát ke stažení

Společnost Mana, o.p.s.

tř. Svornosti 542/20
Olomouc 779 00
IČ: 26660571

+420 608 025 699
jurasova@manaol.cz

© Všechna práva vyhrazena | administrace | Sociální služby Společnosti Mana o.p.s. jsou financovány z těchto zdrojů:
Olkr
Olomouc
Esf2
Mspv