Projekt


PROJEKT DAIDALOS (PROGRAM PRACOVNÍ AKTIVIZACE A ZAMĚSTNANOSTI PRO OSOBY SE ZÁVAŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA OLOMOUCKU) je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt Daidalos se snaží zajistit osobám nad padesát let věku se závažným duševním onemocněním podporu a pomoc při hledání podporovaného pracovního místa na Olomoucku.


Klientům nabízíme:

Motivační program - svépomocné motivační skupiny s prvky Job klubu za podpory peer konzultantů.

Pracovní workshopy a poradenství - principy fungování trhu práce, zákonná práva OZP na trhu práce, vedení osobní profesní dokumentace, osvojení komunikačních a sociálních dovedností apod.

IT kurzy a rekvalifikace.

Trénink praktických dovedností - tréninková místa (max. na 0,5 úvazku na 3měsíce), pod vedením pracovních poradců bude zajišťován pracovní mentoring, doprovod či asistence. Pomoc při zvládání zátěžových situací. (účastníkům projektu jsou hrazeny mzdové příspěvky z projektu Daidalos )

Zprostředkování pracovních míst - Budou vyjednávány specifické pracovní podmínky dle potřeb a možností účastníka projektu. Půjde o aktivity jako je vytipování vhodného zaměstnavatele, jednání se zaměstnavatelem, který umožní adaptaci časovou i jinou, vykonávání zaměstnání se zajištěním pracovní asistence po dobu prvních 3 měsíců, pro předcházení problémů na pracovišti nebo spojených s výkonem práce.


Co požadujeme od zájemců o zařazení do projektu?:

Vůle řešit svou situaci na trhu práce. Stabilizovaný zdravotní stav. Souhlas s náplní projektu. Účast na aktivitách projektu.


V rámci projektu reagujeme na potřeby v oblasti pracovní integrace, jako jsou např.:

Zvládnout psychickou zátěž spojenou se vstupem na trh práce a pracovním výkonem.

Osvojit si komunikační dovednosti a sociální dovednosti nutné pro hledání nové práce a kontakt s institucemi a zaměstnavateli.

Orientovat se na trhu práce.

Aktualizovat svou kvalifikaci.

Nacvičit pracovní návyky.

Získat a udržet si pracovní místo.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU DAIDALOS

  • Kraj / místo realizace: Olomoucký kraj / Společnost Mana o.p.s., Dolní náměstí 51/15, Olomouc, PSČ 779 00,
  • IČO 26660571
  • Název projektu: Daidalos (Program pracovní aktivizace a zaměstnanosti pro osoby ze závažným duševním onemocněním na Olomoucku)
  • Oblast podpory: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Číslo výzvy: 03_16_068
  • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007153
  • Cílová skupina projektu: Osoby se závažným duševním onemocněním nad 50 let věku z Olomouce a okolí, které jsou vedeny v evidenci ÚP jako uchazeči, příp. půjde o osoby neaktivní. Tyto osoby mají nejčastěji diagnostikovánu schizofrenii, poruchy schizotypální a poruchy s bludy, afektivní poruchy atd.
  • Realizátor projektu: Společnost Mana o.p.s.
  • Začátek projektu: 1. 11. 2017
  • Konec projektu: 31. 10. 2019 (24 měsíců)

Základní informace k podporovanému zaměstnávání