Poskytované sociální služby


Společnost Mana, o.p.s. poskytuje sociální služby osobám se závažným duševním onemocněním, kteří mají psychiatrickou diagnózu z okruhu psychóz (převážně schizofrenie) a afektivních poruch (bipolárně afektivní porucha). Podmínkou využívání služeb je aktivní vztah k léčbě, tzn. spolupráce s ambulantním psychiatrickým lékařem a dodržování naordinované medikace. V případě, že je klient v akutní fázi nemoci a nedokáže sám vyhledat pomoc, zajišťujeme zprostředkování či předání do lékařské péče za asistence sociálního pracovníka, psychologa, zdravotní sestry či peer konzultanta. V současné době poskytujeme dva druhy sociálních služeb. V ambulantní formě poskytujeme Sociální rehabilitaci (Centrum psychosociální rehabilitace, dříve Psychosociální centrum) a v terénní a ambulantní formě Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením (Psychosociální terénní služby). Sociální pracovníci a terapeut využívají principy komunitní sociální práce, kdy hlavní důraz je kladen na skupinové aktivity, mezilidské vztahy, podporu rodinného zázemí klientů služeb a zejména na dobrovolnost a respektující přístup. Klienti služeb jsou podporování v samostatnosti a spolurozhodování o svém životě. Při individuálním přístupu podporu koordinujeme s rodinou a ošetřujícím lékařem, navazujme na silné stránky klienta a na jeho vlastní zdroje. Významnou roli v přístupu k klientovi služeb hraje svépomoc, kdy skupina poskytuje autentickou zpětnou vazbu při zhoršení zdravotního stavu. Spolupráce se sociálním pracovníkem pak umožní včasnou intervenci s ohledem na potřeby samotného klienta. V roce 2016 jsme obohatili náš multidisciplinární tým i o pozici PEER KONZULTANTA. Peer konzultant je člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, který prošel vzděláváním, supervizí a odbornou stáží. Jeho pozice v týmu je jedinečná vzhledem k jeho pohledu na duševní onemocnění. Peer konzultant lépe rozumí a dokáže i lépe neformálně komunikovat s klienty terénních služeb. Při práci s klientem sdílí peer konzultant svou zkušenost se zotavováním; využitím vlastního příběhu či osobních příběhů jiných zotavujících se lidí, dodává klientovi naději, motivaci a podporu, snaží se spolu s klientem hledat a zdůrazňovat klientovy silné stránky, podporuje ho v nezávislosti a v samostatném rozhodování, podněcuje ho v přijetí vlastní zodpovědnosti na cestě k zotavení. Při práci s rodinnými příslušníky, popř. se širším sociálním okolím motivuje ke spolupráci, vysvětluje zkušenosti s nemocí z pohledu nemocného, podporuje komunikaci o nemoci, posiluje naději a víru, že zlepšení je možné. Zařadit tuto pozici do pracovního týmu nám pomohl projekt Centra pro rozvoj duševního zdraví, kterého jsme partneři a zároveň tuto pozici podpořilo Statutární město Olomouc.
Centrum psychosociální rehabilitace

§70 Sociální rehabilitace (ambulantní forma)

Náplní služby je poskytování činností sociální rehabilitace lidem se závažným duševním onemocněním. Dlouhodobým cílem je dosažení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. O to usilujeme rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem. Snažíme se v maximální možné míře využívat zachované schopnosti, potenciál a kompetence našich klientů.

Služby sociální rehabilitace jsou poskytovány ambulantní formou a jsou bezplatné. Cílovou skupinou služby jsou lidé se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie a afektivních poruch. Klienti služby musí být v odborné lékařské péči, podmínkou využívání služby je stabilizovaný zdravotní stav, remise. Službu mohou kontaktovat i rodinní příslušníci a další blízké osoby.

Služby centra psychosociální rehabilitace jsou realizovány od 1. 4. 2016 z Individuálního projektu (IPOK) "Sociální služby prevence v Olomouckém kraji", reg. č.:CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, financovaného dotací z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, poskytnutou v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Aktivity Centra jsou zaměřeny zejména na tyto oblasti:

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Nabídka výchovných, vzdělávací a aktivizační činností pro uživatele služby a jejich blízké
 • Upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost

Kontakt:

Dolní náměstí 51

779 00 Olomouc

(II.patro budovy)

Tel: 774 403 431, 608 025 699

email: jurasova@manaol.cz, nedelnikova@manaol.cz, rihova@manaol.cz

vedoucí služby: Mgr. Kristýna Jurášová

kontaktní osoba: Mgr. Martina Nedělníková, Mgr. Dagmar Říhová

Provozní doba

Pondělí 9:00 - 15:00 / pouze pro objednané

Úterý 9:00 - 15:00

Středa 13:00 - 17:00

Čtvrtek 9:00 - 15:00

Pátek 9:00 - 15:00 / pouze pro objednané


Psychosociální terénní služby

§66 Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nabízejí podporu lidem se závažným duševním onemocněním při zvládání běžného života s nemocí. Soubor poskytovaných terénních služeb vede k sociálnímu začlenění nebo působí jako prevence sociálního vyloučení. Služby jsou poskytovány převážně terénní formou v přirozeném prostředí klientů a jsou bezplatné.

Hlavním cílem služby je zlepšení kvality života lidí se závažným duševním onemocněním po stránce psychické, zdravotní i sociální. Pro dosažení cíle spolupracujeme s klienty v jejich přirozeném prostředí a za využívání jejich přirozených zdrojů. Cílovou skupinou služby jsou lidé se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie a afektivní porucha. Klienti služby musí být v odborné lékařské péči a musí být v remisi (stabilizovaném zdravotním stavu). Službu mohou kontaktovat i rodinní příslušníci a osoby blízké.

Psychosociální terénní služby jsou založeny na těchto přijatých principech:

 • Metoda intenzivního case managementu (případové vedení za účelem zlepšení životní situace uživatele)
 • Veřejná přístupnost ke službě
 • Kontakt v přirozeném prostředí klienta
 • Využívání přirozených zdrojů v klientově okolí
 • Model Public Health (Ochrana veřejného zdraví – snížení dopadu sociálně nežádoucích jevů, souvisejících se špatným zdravotním stavem uživatelů)
 • Stabilizace zdravotního stavu uživatelů služeb
 • Individuální přístup k uživateli služeb
 • Respektování volby a svobodné vůle uživatele služby

Kontakt:

Dolní náměstí 51

779 00 Olomouc

(III.patro budovy)

Tel: 773 877 487, 608 025 699

email: jurasova@manaol.cz, olga.svrckova@manaol.cz, rihova@manaol.cz

vedoucí služby: Mgr. Kristýna Jurášová

kontaktní osoba: Olga Svrčková, DiS., Mgr. Dušan Mačák

Konzultace objednávejte telefonicky každý všední den od 8:30 - 16.00

Skupina pro rodiče a blízké osob s chronickým duševním onemocněním.

Specifické skupinové aktivity

Skupina pro nácvik asertivní komunikace